תקנון תשלום באתר

כללי:

 1. אתר האינטרנט של משרד עורכי פרל טביב (להלן: "האתר") משמש כפלטפורמה לקבלת מידע ושירותים משפטיים (להלן: "משרד עורכי הדין"), ועומד לרשות ציבור הגולשים באינטרנט.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה אשר תתבצע על ידי המשתמש (להלן: "משתמש" ו/או "רוכש" ו/או "לקוח") באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר. בכפוף לכך שהמשתמש חתם על הסכם התקשרות עם משרד עורכי הדין לשכירת שרותי משרד עורכי הדין.
 3. גלישה באתר ו/או תשלום עבור שירות, מהווים הסכמה של המשתמש לכל תנאי התקנון.
 4. מובהר בזאת כי האמור באתר האינטרנט לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי, וכי כל המפורט באתר האינטרנט נכתב על דרך התמצית ולא ישמש בשום מקרה, כנגד משרד עורכי הדין.

מהות השירות:

 1. האתר מאפשר למשתמש לשלם עבור קבלת שירותים משפטיים ו/או קבלת מידע ממשרד עורכי הדין.
 2. כל התשלומים באתר הינם בתוספת מע"מ בהתאם לכל דין, ובהתאם להסכם שכר הטרחה אשר ייחתם עם המשתמש, אלא אם צוין בהסכם שכר הטרחה אחרת.

אופן התשלום:

 1. הסכם זה הוא הסכם מותנה ויכנס לתוקף עם פירעון החיוב בחשבון הבנק של משרד עורכי הדין, בהתאם להסכם שכר הטרחה אשר נחתם בין משרד עורכי הדין לבין המשתמש.
 2. על מנת לבצע תשלום יש להקליד את הפרטים הבאים:
  1. הסכום לתשלום (בהתאם להסכם שכר הטרחה);
  2. שם;
  3. תעודת זהות;
  4. כתובת;
  5. כתובת דואר אלקטרוני;
  6. מספר טלפון;
  7. מספר כרטיס אשראי.
 3. על מנת שהתשלום יבוצע ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים.
 4. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

אספקת השירות:

 1. משרד עורכי הדין יהא אחראי לספק את השירותים המשפטיים בהתאם לייפוי הכוח שניתן למשרד עורכי הדין ובהתאם לאמור בהסכם שכר הטרחה, לרבות בכל הנוגע למועדים, אלא אם כן נכתב או סוכם אחרת.
 2. אספקת השירות תעשה על ידי משרד עורכי הדין או מי מטעמם.
 3. ביטול תשלום, כפוף להסכם שכר הטרחה אשר נחתם עם הלקוח וכפוף לכך שמשרד עורכי הדין לא פעל בפעולות משפטיות לטובת המשמש. המשמש מתחייב לשפות את משרד עורכי הדין בכל הוצאה ו/או נזק אשר יגרם למשרד עורכי הדין בעקבות ביטול תשלום כזה או אחר לרבות בכל הקשור להוצאות עבור השבת הכספים.

כשרות להשתמש באתר:

 1. המשתמש מצהיר כי הוא ממלא את כל התנאים המצטברים להלן:
  1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  2. במידה והמשתמש קטין ו/או פסול דין הרי שהוא מצהיר שקיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לו.
  3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

סודיות המידע:

 1. משרד עורכי הדין מתחייב שלא להעביר ו/או לעשות כל שימוש במידע בכל הנוגע לאמצעי התשלום ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 2. משרד עורכי הדין נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.
 3. משרד עורכי הדין לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או ייגנב ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

תנאים נוספים:

 1. משרד עורכי הדין ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או תשלום באתר לרבות בתשלום שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט בירושלים בלבד.
 3. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י משרד עורכי הדין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.